Меню Закрити

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Кнауф Гіпс Скала» (ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» ) код ЄДРПОУ 32808576 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1.  Інформація про суб’єкта господарювання

48702,  Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Борщів, вул. Рудківська, буд. 5.
тел. 0354123969 Е-mail:  Skala@Knauf.ua

2.  Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:
Видобування гіпсів Сков’ятинського родовища, придатних для виробництва сухої будівельної суміші відповідно ДСТУ Б В.2.7-104-2000 «Камінь і щебінь гіпсові і гіпсоангідритові для виробництва в’яжучих матеріалів. Технічні умови».

Корисною копалиною на родовищі є гіпси тираської світи середньо баденського ярусу неогенового віку, щільні, жовтувато-коричневого, коричневого кольору з масивною текстурою. Потужність гіпсів, складає 6,0-30,4м, в середньому становить 22,1 м.

Технічна альтернатива 1.
Планується відкрита розробка родовища з транспортною системою та внутрішнім відвалоутворюванням.

Розкривні роботи будуть здійснюватися:

 • пухких порід – екскаватором з навантаженням в автосамоскиди та  транспортуванням у відвалі;
 • скельних порід – попередньо буро-вибуховим способом, надалі екскаватором з навантажженням в автосамоскид та  транспортуванням у відвали.

Видобувня гіпсів буде здійснюваться попередньо буро-вибуховим способом, надалі екскаватором з навантажженням в автосамоскид та  транспортуванням на промисловий майданчик підприємства.

На відвальних роботах для планування відвалів будуть задіяні бульдозера

Технічна альтернатива 2.
Розкривні роботи будуть здійснюватися:

 • пухких порід –  екскаватором з навантаженням в автосамоскиди та  транспортуванням у відвали;
 • скельних порід – розпушування без буро-вибухових робіт, надалі екскаватором з навантажженням в автосамоскид та  транспортуванням у відвали.

Видобувня гіпсів буде здійснюваться попередньо буро-вибуховим способом, надалі екскаватором з навантажженням в автосамоскид та  транспортуванням на промисловий майданчик підприємства.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Територіальна альтернатива 1

Сков’ятинське родовище гіпсів розташоване за 1-2 км на схід, південний схід від с. Шишківці Чортківського району Тернопільської області, на лівому схилі р. Нічлава.

Територіальна альтернатива 2

Територіальні альтернативи не розглядаються. Місце проведення планованої діяльності обумовлено контуром затверджених запасів. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є збільшення надходжень грошових коштів у бюджет району  та області, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі, забезпечення сировиною галузі будівництва, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Корисною копалиною є гіпси  тираської світи середньо баденського ярусу неогенового віку. Потужність гіпсів що прийнята до підрахунку запасів 6,0-30,4 м., в середньому становить 22,1м.

Загальна  площа  родовища становите  99,2 га .

Запаси корисних копалин затверджені протоколом ДКЗ України № 2134 від 7-15 грудня 2010 року та складають за категоріями В+С1 43 902 тис. м³ у т. ч. кат. В  – 12 295 тис. м3, С1 – 31 607 тис. м3.

Планований річний обсяг видобування гіпсу –  502,8 тис. м³

 6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України, а також згідно технічних умов та містобудівними умовам і обмеженням. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів, у т.ч. ДСП-173-96, ДБН В.1.1-31:2013, ДСН 3.3.6.037-99, НРБУ-97, дотримання нормативів ГДВ та ГДК.

Щодо територіальної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження технічної альтернативи 1 аналогічні, що і при плановій діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

 Технічна альтернатива відсутня.

Щодо територіальних альтернатив 1,2.

 Альтернативи не розглядалися.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно чинного законодавства.

Еколого-інженерна підготовка і захист території включає: 

 • охорону родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших- факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; 
 • вжиття заходів для запобігання пилоутворення в літній період року;
 • вжиття заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; 
 • створення ефективної системи моніторингу довкілля.

 Щодо технічної альтернативи 2.

Альтернатива відсутня

Щодо територіальних альтернатив 1,2.

Альтернативи не розглядалися.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1.

При оцінці впливу на довкілля діяльності з експлуатації родовища необхідно враховувати такі її компоненти:

 • клімат і мікроклімат – вплив не передбачається;
 • повітряне середовище – з урахуванням реалізації природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий;
 • геологічне середовище – помірний вплив при видобувних роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-фізичних та інших властивостей ґрунтів);
 • водне середовище –  вплив не передбачається;
 • земельні ресурси, ґрунти – допустимий вплив. Після закінчення експлуатації кар’єру передбачається рекультивація порушених земель.
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – вплив не очікується. В районі розташування родовища відсутні багаторічні зелені насадження, зони рекреації і об’єкти природно-заповідного фонду;
 • навколишнє соціальне середовище – позитивний вплив.  Поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами), поліпшення соціально-економічної ситуації в районі, забезпеченні сировиною будівельної галузі, зайнятості місцевого населення.
 • навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається. В районі проведення робіт об’єкти техногенного середовища, пам’ятки історії та монументального мистецтва відсутні.

Щодо технічної альтернативи 1 і 2 та територіальних альтернатив 1 і 2. У зв’язку з тим, що  родовище розвідане і запаси затверджені з географічною прив’язкою, технічна альтернатива 2 та територіальні альтернативи 1 і 2 не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля ”)

Планова діяльність ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» згідно статті 3, пункт 2, підпункт 15, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, планована діяльність розробки  Сков’ятинського родовища  гіпсів відноситься до першої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати  вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: кар’єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, приймається у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати  вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

 15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд.35. Департамент екологічної оцінки та контролю, відділу оцінки впливу на довкілля.

Тел./факс: (044) 206-31-40, (044) 206-31-50.

Електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа від уповноваженого центрального органу – заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів Котяш Лада Павлівна.

Поділитися:

Схожі новини